logo

Termes i condicions

Les condicions generals de prestació del servei

El present portal immobiliari és propietat de APIALIA S.L.U.; exclusivament aquests professionals estan autoritzats a publicar al portal www.apialia.cat els immobles propietat dels seus clients dels qui hagin rebut l'encàrrec de mediació.

Prèviament a realitzar qualsevol ús del portal immobiliari www.apialia.cat, l'usuari ha de llegir i acceptar les següents condicions generals. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis d' apialia.cat suposa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les condicions generals.

El portal www.apialia.cat es reserva en qualsevol moment el dret a modificar aquestes condicions generals del servei, per això quan l'usuari accedeixi al portal apialia.cat ha de continuar revisant aquestes condicions generals. Si l'usuari no desitja acceptar les condicions generals de prestació del servei, ha de deixar d'utilitzar el portal. Tota condició o clàusula que proposi i que representi una addició o contradigui aquestes condicions generals de prestació del servei, no serà tinguda en compte pel portal www.apialia.cat i per això no tindrà cap efecte o vigència entre les parts.

En referència al contingut de les presents condicions generals, la condició d'usuari s'adquireix per la utilització de qualsevol servei d' apialia.cat, es requereixi o no registre previ.

Per a l'accés als serveis del portal immobiliari www.apialia.cat no serà necessari el registre de l'usuari, si bé, la utilització de determinats serveis podrà estar condicionada al registre previ de l'usuari, per això serà necessària la lectura de la informació sobre protecció de dades.

Acceptació de les condicions generals

L'usuari del portal www.apialia.cat declara haver llegit i acceptat les condicions generals de prestació del servei en relació amb www.apialia.cat. També accepta: (a) adherir-se a les lleis espanyoles que s'apliquin a la transmissió de dades obtingudes del servei (tal com es defineix en aquestes pàgines); (b) no usar el servei per a activitats il·lícites; (c) no interferir o interrompre les xarxes connectades al servei.

Difusió del contingut dels anuncis

L'anunciant coneix i accepta que el portal www.apialia.cat es reservi el dret al dret a difondre, total o parcialment, el contingut dels anuncis publicats a la seva web en campanyes publicitàries per promocionar el portal, aplicacions mòbils, així com en altres llocs web, tals com a xarxes socials o blogs.

Drets d’ autor

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, software, continguts (incloent selecció, estructura, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics i tots els comentaris que de manera anònima publiquen els participants dels fòrums "www.apialia.cat" està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrats, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'espanyoles.

L'usuari autoritza a reproduir, distribuir i comunicar públicament les fotografies que insereixi en el seu anunci per a les finalitats descrites a l'apartat anterior ("2. difusió del contingut dels anuncis") així com a afegir les marques d'aigua de www.apialia.cat amb la finalitat d'evitar que aquestes fotografies fossin publicades per tercers no autoritzats.

Restriccions d’ús

L'usuari es compromet a no utilitzar el portal per a finalitats il·lícites o contradictòries; així mateix accepta usar el servei només pel seu ús personal no lucratiu i no per a revenda, transferència o disposició per a l'ús o benefici de qualsevol altra persona o entitat. Al mateix temps, accepta no usar, transferir, distribuir o disposar de la informació inclosa en el servei de manera que competeixi de manera deslleial amb www.apialia.cat. Reconeix que el servei ha estat desenvolupat, compilat, preparat, revisat, seleccionat i conformat per www.apialia.cat. S'obliga a protegir els drets d'autor d' apialia.cat durant i encara després de la vigència d'aquest acord i complir amb totes les peticions escrites raonables formulades per www.apialia.cat o els seus proveïdors sobre el contingut, per protegir els seus drets jurídics contractuals, estatutaris i comuns. Es compromet a informar a www.apialia.cat, per escrit i de manera oportuna, si observa un ús no autoritzat del servei per tercers o violacions de drets d'autor, marques registrades i altres drets que el servei pogués estar infringint o viceversa.

Restriccions d’ús addicionals

L'usuari no pot copiar, reproduir, compilar, descompilar, desmuntar, realitzar activitats d'enginyeria inversa, distribuir, publicar, mostrar, executar, modificar, bolcar, realitzar treballs derivats, transmetre o explotar parts del servei, exceptuant el bolcat del material del servei i/o fer una còpia pel seu ús personal no lucratiu, sempre i quan l'usuari reconegui tots els drets d'autor. La modificació del contingut del servei representa una violació als legítims drets de www.apialia.cat. Addicionalment, l'usuari no pot distribuir cap part del servei a través d'un altre mitjà, incloent entre d’altres la televisió o la ràdio, una xarxa d'ordinadors o un marc d'hipertext a internet, sense la prèvia autorització escrita de www.apialia.cat. L'usuari no pot usar el servei per millorar la qualitat de les dades venudes o de contribucions a tercers. Addicionalment l'usuari, no pot usar els drets d'autor, serveis ni marques registrades de www.apialia.cat o de tercers de manera que fes l'efecte que tals marques o drets li pertanyen, estan associats a l'usuari o s'usen amb l'autorització de www.apialia.cat o dels seus legítims titulars, i reconeix que no posseeix drets de propietat sobre cap d'aquests serveis i marques registrades. No farà servir el servei, ni la informació en el mateix, en correspondència amb finalitats de promoció, ni enviarà aquesta correspondència a cap persona o entitat usant el servei. L'usuari accepta sotmetre's a les condicions generals de prestació del servei relacionades amb el servei, incloent la política d'enllaç i emmarcat.

 

 

Llicència

L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions generals. Si l'usuari decideix bolcar part del servei, ho ha de realitzar d'acord amb les condicions generals.

Drets reservats

Tots els drets presents i futurs relacionats amb la informació confidencial sobre secrets de fabricació, patents, drets d'autor, marques registrades, informació especialitzada i altres drets de propietat emparats per les lleis i convenis internacionals, incloent els drets de totes les aplicacions i registres relacionats amb el servei (els "drets de propietat intel·lectual") presents i futurs corresponents al servei (incloent el dret d'explotar el servei i qualsevol part del mateix per mitjà de tecnologies presents i futures) es reserven per a l'ús exclusiu de www.apialia.cat, amb l'excepció dels casos contemplats en les condicions generals, l'usuari no pot copiar ni usar el servei, ni parts del mateix. Amb excepció de les situacions aquí previstes, l'usuari no farà servir els drets de propietat intel·lectual de www.apialia.cat o de tercers ni el servei, els noms de participants o col·laboradors del servei, variacions o modificacions per a cap fi, sense la prèvia autorització per escrit de www.apialia.cat.

Responsabilitats

L'usuari reconeix que fa sevir el servei sota el seu propi risc i/o responsabilitat i admet que el servei i qualsevol element en el mateix, incloent de manera no exhaustiva el contingut, els serveis, els béns o els anuncis publicitaris (els "elements") són proporcionats "tal com estan" i que www.apialia.cat no garanteix expressa o implícitament els elements incloent, entre uns altres, l'incompliment, el títol o l'adequació a un objectiu o ús particular. www.apialia.cat no garanteix que el servei sigui compatible amb el seu equip físic o lògic, ni tampoc que el servei no tingui errors, virus, cucs o "troyanos" i no es fa responsable de danys causats per aquests elements destructius.

L'usuari reconeix que www.apialia.cat, els seus proveïdors i agents no són responsables de (a) danys, ja siguin aquests causats per la negligència de www.apialia.cat, els seus empleats, contractistes, agents, proveïdors o ja sorgeixin en connexió amb el servei, no sent www.apialia.cat responsable de cap pèrdua de guanys, pèrdua en general, danys indirectes o col·laterals, ni a conseqüència de la interposició de demandes en contra de www.apialia.cat per tercers; ni de (b) fallades, discrepàncies, omissions, tardances o altres errors en el servei causats pel seu ordinador o per l'ús del servei en tal equip. El contingut d'altres llocs web, béns o anuncis publicitaris que puguin estar vinculats al servei no s'administra o controla per www.apialia.cat. www.apialia.cat no és, per tant, responsable de la disponibilitat, contingut o exactitud d'altres llocs web, serveis o béns que poden estar vinculats o anunciats en el servei. www.apialia.cat (b.1) no garanteix, en forma explícita o implícita, l'ús dels enllaços proporcionats en o cap al servei, (b.2) no garanteix l'exactitud, la totalitat, la utilitat o l'adequació de qualsevol altres llocs web, serveis, béns o anuncis publicitaris que puguin estar vinculats al servei, (b.3) ni promou en forma implícita o explícita altres llocs web, serveis, béns o anuncis publicitaris que puguin estar vinculats al servei. www.apialia.cat tampoc és responsable de l'exactitud o disponibilitat contínua de les línies telefòniques i equip que l'usuari faci servir per tenir accés al servei. L'usuari comprèn que www.apialia.cat i/o els contribuïdors al servei poden cancel·lar l'accés al contingut (d'aquests altres llocs web, serveis, béns o anuncis) basant-se en les condicions generals.

L'usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si s’escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d'apialia.cat, s'entenen realitzats única i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i/o tercera persona. Per això, l'usuari accepta que apialia.cat no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades.

El portal immobiliari www.apialia.cat té per objectiu donar informació actualitzada a través del seu lloc web; per això, aquesta informació pot variar amb certa freqüència, per la qual cosa s'aconsella la visita constant al lloc web abans d'efectuar qualsevol operació de compra o transmissió de la propietat sobre un immoble.

El portal www.apialia.cat empra tota la seva diligència a comprovar la veracitat de les dades que li proporcionen els propietaris dels immobles anunciats en el lloc web, així com les agències i promotores d'aquests immobles. No obstant això, www.apialia.cat no garanteix la fiabilitat absoluta de tals dades, ja que els mateixos poden estar subjectes a algun tipus d'error.

Els preus i demés informació que apareixen en www.apialia.cat no constitueixen una oferta contractual, i es publiquen a efectes merament informatius. El portal www.apialia.cat no es responsabilitza de l'existència d'hipoteques, embargaments, censos i qualsevol altres càrregues al fet que puguin estar afectes els immobles inclosos en el lloc web.

Sense perjudici del que es disposa en aquest avís legal, www.apialia.cat adverteix que no és responsable de la informació inclosa a l'oferta immobiliària en qüestió. Per contra, la informació a oferir d'acord amb el que es disposa a la protecció dels consumidors en quant a la informació a subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges, serà posada a la disposició dels compradors en les respectives oficines de les immobiliàries o directament pels amos dels immobles.

Responsabilitat civil

El portal www.apialia.cat, els seus directius i empleats, socis col·lectius, filials, subsidiàries, successors i cessionaris, així com els seus agents no seran responsables, directa o indirectament, en manera alguna, enfront de l'usuari o qualsevol altra persona per: (a) errors i omissions del servei; (b) retards, errors o interrupcions en la transmissió o lliurament del servei; o (c) pèrdues o danys ocasionats o per qualsevol altra raó d'incompliment.

No obstant lo indicat en el paràgraf anterior, per cap raó, incloent sense caràcter exhaustiu la negligència, www.apialia.cat, tindrà responsabilitat civil cap a l'usuari per danys directes o indirectes, encara que un representant autoritzat de www.apialia.cat hagi tingut coneixement específicament de la possibilitat de producció de tals danys, ocasionats per l'ús o la impossibilitat d'usar el servei o qualsevol enllaç o element en el servei o disposició, tals com la pèrdua d'ingressos, guanys anticipats o la pèrdua de clientela. Per cap motiu la responsabilitat civil total de www.apialia.cat cap a l'usuari per tots els danys, pèrdues i drets de demanda (incloses en contracte o que suposin actes il·lícits civils i incloent, sense caràcter exhaustiu la negligència) excediria la suma que l'usuari va pagar, si existís aquest, per tenir accés a aquestes pàgines a la xarxa.

El portal www.apialia.cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a: (a) l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de l'obtenció, utilització o accés als serveis; (b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis; (c) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la utilització dels serveis; (d) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels serveis; (i) l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l'accés als serveis.

El portal www.apialia.cat no és responsable de les comunicacions que es produeixin entre usuaris, ni dels acords als quals aquests arribin com a resultat de les ofertes que apareixen a la pàgina web.

El portal www.apialia.cat complirà amb tota la diligència que li resulti exigible en el cas que tingui coneixement de possibles estafes o delictes que estiguin cometent-se a través de la seva plataforma. Referent a això, www.apialia.cat col·labora activament amb policia judicial i resta d'autoritats competents per a la persecució d'aquests delictes.

Declaracions i garanties

L'usuari declara, garanteix i promet que: (a) posseeix la capacitat jurídica de formar part d'aquest acord; (b) té almenys divuit anys (18) d'edat; (c) no farà servir cap dret que se li concedeixi en aquestes condicions generals per a propòsits il·lícits; i (d) farà servir el servei només en la manera en què està establert en les condicions generals.

Indemnització

L'usuari accepta, a costa pròpia, indemnitzar, defensar i emparar a www.apialia.cat i els seus empleats, contra qualsevol reclamació, denúncia, demanda o un altre procediment legal iniciat contra www.apialia.cat i els seus empleats, en la mesura en què tal reclamació, denúncia, demanda o procediment legal es fonamenti o sorgeixi en relació amb el servei o qualsevol enllaç del mateix, incloent entre uns altres: (a) l'ús fet per l'usuari o una altra persona que usi el servei en el seu ordinador; (b) l'incompliment de les condicions generals realitzat per l'usuari o una altra persona que usi el seu ordinador; (c) la reclamació que l'ús del servei realitzat per l'usuari o una altra persona infringeix drets de propietat intel·lectual (com es defineix aquí) de tercers, o drets de personalitat o publicitat, constitueixi libel, o sigui difamatori, o resulti perjudicial o nociu a tercers; (d) qualsevol omissió, addició, inserció o alteració, o qualsevol ús no autoritzat del servei realitzat per l'usuari o una altra persona que usi el seu ordinador (segons sigui el cas); (e) la falsificació o alteració de la declaració o garantia feta per l'usuari inclosa en aquest document; o (f) la violació de promeses o acords efectuats per l'usuari a continuació. L'usuari accepta pagar tots els costos, danys i perjudicis, incloent, sense caràcter exhaustiu, els honoraris raonables per serveis legals i costos incorreguts, relacionats o sorgits de reclams, denúncies o altres procediments relacionats amb els mateixos.

Protecció de dades personals

A l'efecte del previst en la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal www.apialia.cat informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i per l’ús de www.apialia.cat i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat d'administrar la relació de www.apialia.cat amb aquells usuaris que donin dades personals a www.apialia.cat ("usuaris personals") i donar contingut al seu portal immobiliari. Pot consultar la nostra política de protecció de dades.

El portal immobiliari www.apialia.cat assenyala l'existència de "cookies" a la seva pàgina web.